Νομολογία

Νομολογία

  • Αντισυνταγματική έκρινε το Σ.τ.Ε. τη διακοπή ρεύματος από τη Δ.Ε.Η. (4.3.2012)
  • Δ.Π.Α. 18954/2010: Η με αριθμό 18954/2010 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών περιλαμβάνει την μέχρι σήμερα πληρέστερη αιτιολογία για το έντοκο της επιστροφής φόρων που καταβλήθηκαν αχρεώστητα από φορολογούμενο στο Ελληνικό Δημόσιο. Στηρίζεται τόσο στον συνταγματικό κανόνα της νομιμότητας του φόρου κατά τον οποίο το φορολογικό περιστατικό περιγράφεται στον κανόνα δικαίου, ενώ η φορολογική αρχή δεν διαπλάθει αλλά απλά διαπιστώνει το μέγεθος της φορολογικής υποχρέωσης (άρθρο 78Σ.), όσο και στον συνταγματικό κανόνα της φοροδοτικής ικανότητας (άρθρο 4 παρ .5 Σ.). Ο συνδυασμός των κανόνων οδήγησαν το Δικαστήριο στην διατύπωση της κρίσης ότι η θεραπεία για την επιστροφή των καρπών του κεφαλαίου που αχρεώστητα στερήθηκε ο φορολογούμενος πρέπει να εκκινεί τουλάχιστον από τον χρόνο άσκησης του ένδικου μέσου.Σημαντική συνεισφορά της απόφασης συνιστά και η χρησιμοποίηση ως κριτηρίου του μεγάλου χρόνου που μεσολαβεί από την άσκηση της προσφυγής, έως την πρωτόδικη κρίση, ο οποίος κατ’ ουσία εμποδίζει την αποτελεσματική παροχή έννομης προστασίας (άρθρο 20 Σ). Για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ)
  • Σ.τ.Ε. 909/2011: Προστιθέμενης Αξίας. Πάγια αντιμισθία. Κανονιστική απόφαση διοίκησης. Η «ερμηνευτική» εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών πολ. 1100/2010, στο σημείο που ορίζει ότι «οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία και κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στον Φ.Π.Α. για τις εν λόγω αμοιβές» εισάγει νέα ρύθμιση κανονιστικού περιεχομένου, αντίθετη προς τις ισχύουσες διατάξεις και συνεπώς ακυρώνεται, λόγω μη νόμιμης υπόστασής της, αφού δεν δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. Και τούτο διότι, με τις διατάξεις του Ν. 3842/2010 καταργήθηκε η εξαίρεση των δικηγορικών υπηρεσιών από τον Φ.Π.Α., χωρίς να γίνει μνεία περί του αντίθετου για την παροχή υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία. Ενώ οι δικηγόροι, έστω και αν αμείβονται με πάγια αντιμισθία, συνδέονται με τον πελάτη τους με σχέση έμμισθης εντολής και η παροχή νομικών συμβουλών δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας. Ως εκ τούτου αφού δεν ορίσθηκε το αντίθετο ρητά στον Νόμο, οι δικηγόροι έστω και αν αμείβονται με πάγια αντιμισθία, εμπίπτουν καταρχήν στους υποκείμενους σε Φ.Π.Α. Υπάρχει μειοψηφία (για το πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ)