ΦΠΑ στις πάγιες

Επιβολή ΦΠΑ 23% και στις πάγιες αντιμισθίες των δικηγόρων

 

Με την υπ' αριθμ. 909/2011 απόφασή του το Β' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ότι οι αποδοχές των έμμισθων δικηγόρων, δηλαδή των δικηγόρων που εργάζονται με πάγια αντιμισθία στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, στους ΟΤΑ, τις Τράπεζες, κ.λπ., πρέπει να επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23% εξομοιώνοντάς τις με τις αμοιβές των παρεχόμενων υπηρεσιών της «ελεύθερης δικηγορίας».

Πιο συγκεκριμένα,  στο κείμενο της απόφασης επισημαίνεται ότι "οι δικηγόροι δεν συνδέονται προς τον εντολέα τους δια σχέσεως εξηρτημένης εργασίας, αλλά ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ακόμη και όταν παρέχουν τις νομικές υπηρεσίες τους με σχέση έμμισθης εντολής και με πάγια αντιμισθία. Εξάλλου, το ότι το εισόδημα τού επί πάγια αντιμισθία αμειβόμενου δικηγόρου θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δεν μεταβάλλει τη φύση των δικηγορικών υπηρεσιών ως υπηρεσιών ελευθέρου επαγγελματία, ούτε τη συνδέουσα αυτόν με τον πελάτη του σχέση εμμίσθου εντολής σε σχέση εξηρτημένης εργασίας. Συνεπώς, οι δικηγόροι, έστω και αν αμείβονται δια παγίας αντιμισθίας, εμπίπτουν, κατ' άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ, στους υποκείμενους στον φόρο προστιθέμενης αξίας (23%)". Περαιτέρω, το Σ.τ.Ε.  έκρινε ότι πρέπει να ακυρωθεί και η υπ' αριθμ. ΠΟΛ.1100/24.6.2010 του υπουργείου Οικονομικών κατά το σκέλος εκείνο που αναφέρει ότι "οι δικηγόροι που εργάζονται με πάγια αντιμισθία και, κατά τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος θεωρούνται ως μισθωτοί, δεν υπάγονται στο ΦΠΑ για τις εν λόγω αμοιβές".