Δουμουλάκης 1539

Το επιτόκιο σε οφειλές του Δημοσίου έναντι ιδιωτών

Το κενό της ελληνικής έννομης τάξης στην περίπτωση που απόφαση του ΑΕΔ προσβάλλει ευθέως τον πυρήνα της αρχής του κράτους δικαίου. Σχόλιο στην απόφαση του ΑΕΔ 25/2012 επί της συνταγματικότητας του άρθρου 21 ΚΝΔΔ (επιτόκιο του νόμιμου και του της υπερημερίας τόκου στις οφειλές του Δημοσίου έναντι ιδιωτών)

 

του Βασιλείου Δουμουλάκη

δικηγόρου

 

Ι. Μία «ξεχωριστής σημασίας» απόφαση

II. Η αυθαίρετη κρίση του ΑΕΔ περί μη εφαρμογής της αρχής της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Σ) στις σχέσεις Κράτους-πολίτη στην ειδικότερη περίπτωση οφειλής του Κράτους έναντι του πολίτη

III. Η αυθαίρετη κρίση του ΑΕΔ περί επιτρεπτής επέμβασης στην ιδιωτική περιουσία (και) μέσω της μη αύξησης του επιτοκίου του νόμιμου και του λόγω υπερημερίας τόκου που καταβάλλει το Δημόσιο για τις οφειλές του έναντι ιδιωτών στο ύψος του αντίστοιχου επιτοκίου που καταβάλλουν οι ιδιώτες για τις οφειλές τους έναντι του Δημοσίου

IV. Επίλογος