Αλυφαντής 1552

Λογιστικές πολιτικές και αρχές σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

του Γεωργίου Στ. Αληφαντή,

Διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

1. Λογιστικές πολιτικές

2. Αρχές για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014)

2.1. Αρχή της εύλογης παρουσίασης

2.2. Λογιστικές αρχές αναφορικά με τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

2.3. Λογιστικές αρχές για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

2.4. Άλλες σημαντικές αρχές για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

2.5. Αρχή της λογιστικής παρακολούθησης των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

3. Οι οντότητες μπορούν να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα Δ.Π.Χ.Α.

4. Γεγονότα που έγιναν εμφανή μετά την λήξη της περιόδου αναγνωρίζονται στην κλειόμενη περίοδο – Προϋποθέσεις αναγνώρισης