Σιαμπή 1569

Η φορολόγηση του εισοδήματος από μερίσματα και τόκους, καθώς και από κεφαλαιακή υπεραξία

 

της Ελένης Σιαμπή,
δικηγόρου

Α. Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από μερίσματα και τόκους (εισόδημα από κεφάλαιο άρθρο 35 του Ν.4172/2013)

Α.1. Μερίσματα

Α.1.1. Έννοια μερισμάτων σύμφωνα με το Ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - ΚΦΕ)

Α.1.2. Διανομή κερδών αλλοδαπής προέλευσης (πολ. 1042/2015)

Α.1.3. Διανομή κερδών από μερίδια ΟΣΕΚΑ που είναι εγκατεστημένα στην ημεδαπή ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή σε κράτος ΕΟΧ/ΕΖΕΣ ή αμοιβαίων κεφαλαίων που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες (πολ. 1042/2015)

Α.1.4. Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων ημεδαπής προέλευσης Α.1.5. Φορολογική μεταχείριση μερισμάτων αλλοδαπής προέλευσης (πολ. 1042/2015)

Α.2. Τόκοι

Α.2.1. Έννοια των τόκων σύμφωνα με το Ν. 4172/2013 (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος - ΚΦΕ)

Α.2.2. Φορολογική μεταχείριση τόκων ημεδαπής προέλευσης

Α.2.3. Φορολογική μεταχείριση τόκων αλλοδαπής προέλευσης

Β. Εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου

Β.1 . Φορολόγηση υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων

Β.2. Φορολογία

Β.2.1. Προσδιορισμός της Υπεραξίας

Β.2.2. Απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος