Σιαμπή 1571

Η φορολογία του εισοδήματος από ακίνητα και από υπεραξία ακινήτων

 

της Ελένης Σιαμπή,

δικηγόρου

Α. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Α.1. Εισόδημα από ακίνητη περιουσία (άρθρο 39 του Ν.4172/2013)

1. Έννοια εισοδήματος από ακίνητη περιουσία

2. Εγκύκλιος (πολ.) 1069/2015

3. Ενδεικτικές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στην έννοια του εισοδήματος
από ακίνητη περιουσία

4. Τρόπος αποτίμησης εισοδήματος ακίνητης περιουσίας

5. Έκπτωση δαπανών

6. Εκχώρηση εισοδήματος από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας στο Δημόσιο

Α.2. Φορολογία εισοδήματος από ακίνητα

1. Συντελεστής φορολογίας εισοδήματος από ακίνητα φυσικών προσώπων

2. Νομικά πρόσωπα

3. Προσδιορισμός του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία που αποκτούν ημεδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περίπτωσης γ’ του άρθρου 45, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

4. Προσδιορισμός του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία που αποκτούν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 45, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα
που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

5. Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία αναφορικά με τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που δεν έχουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Β. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Έννοια κτήσης ακινήτων

2. Έννοια μεταβίβασης με επαχθή αιτία

3. Πράξεις που δεν θεωρούνται μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

4. Φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας

5. Προσδιορισμός τιμής κτήσης

6. Προσδιορισμός τιμής πώλησης

7. Χρόνος κτήσης εισοδήματος

8. Εγκύκλιος (πολ.) 1119/2014

9. Εγκύκλιος (πολ.) 1168/2014 (συμπλήρωση της εγκυκλίου)

10. Συντελεστές απομείωσης αρχικού ποσού μεταξύ της αξίας πώλησης και της κτήσης

11. Απαλλασσόμενο ποσό υπεραξίας

12. Μηδενική υπεραξία

13. Εγκύκλιος (πολ.) 1103/2015

Β.2. Φορολογία υπεραξίας

1. Φυσικά πρόσωπα

2. Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων για την παρακράτηση και απόδοση φόρου υπεραξίας ακινήτων

3. Νομικά πρόσωπα

4. Εξαιρέσεις από την παρακράτηση φόρου υπεραξίας