Φορτσάκης 1573

Η αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της λιγότερο επαχθούς φορολογικής κύρωσης

Ανίσχυρες οι μεταβατικές διατάξεις του Ν.4337/2015

 

 

των Θεόδωρου Π. Φορτσάκη,

Καθηγητή Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, τ. πρύτανη ΕΚΠΑ

Γεώργιου Σ. Μυλωνογιάννη,

δικηγόρου

Α) Εισαγωγή

Β) Η φύση των φορολογικών κυρώσεων

Β1) Νομολογία ΕΔΔΑ-ΔΕΕ

Β2) Εσωτερικό δίκαιο-νομολογία

Γ) Πεδίο εφαρμογής στις φορολογικές υποθέσεις-προϋποθέσεις

Δ) Οι φορολογικές κυρώσεις πριν και μετά τον Ν.4337/2015

Ε) Οι μεταβατικές διατάξεις για τις φορολογικές κυρώσεις

Ε1 ) Άρθρο 7 παρ. 3στ και 5 Ν.4337/2015

Ε2) Άρθρο 7 παρ 3α και παρ 5 Ν.4337/2015

Ε3) Άρθρο 7 παρ 3β και παρ 5 Ν.4337/2015

Ε4) Άρθρο 7 παρ. 3γ και παρ. 5 Ν.4337/2015

Ε5) Άρθρο 7 παρ. 3δ, παρ. 3ε και παρ. 5 Ν.4337/2015

Ε6) Άρθρο 7 παρ. 4 και παρ. 5 Ν.4337/2015

ΣΤ) Οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 σε σχέση με τις κυρώσεις
του άρθρου 3 παρ. 6, 7, 8 και 9 του Ν.4337/2015

Ζ) Οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.4337/2015

Συμπέρασμα