Αλυφαντής 1577

Φορολογικό έτος - Χρόνος κτήσεως εισοδήματος

Άρθρο 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (N.4172/2013)

του Γεωργίου Στ. Αληφαντή,
διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

1. To φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος

1.1. Καταργείται η υπερδωδεκάμηνη περίοδος

1.2. Nομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

1.3. Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που μετασχηματίζονται

1.4. Ατομικές επιχειρήσεις

2. Θυγατρικές αλλοδαπές μητρικών

2.1. Γενικά

2.2. Υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης

2.3. Η συνδεδεμένη εταιρεία της ημεδαπής επιχείρησης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος αυτό της αλλοδαπής επιχείρησης

3. Ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος

4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος. Ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές

4.1 . Χρόνος κτήσης του εισοδήματος

4.2. Ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές

5. Γενικός κανόνας για το χρόνο κτήσης του εισοδήματος

5.1. Σύστημα της δεδουλευμένης βάσης

5.2. Σύστημα της ταμειακής βάσης (ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές)

5.3. Προϋποθέσεις για να υπαχθεί το εισόδημα σε φόρο

5.4. Έχει εκδοθεί το παραστατικό, αλλά το έσοδο δεν έχει καταστεί δεδουλευμένο (απόκτηση δικαιώματος λήψης υπηρεσίας)

6. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις