Παπαδημητρίου 1590

Ζητήματα εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν.3888/2010, μετά την έκδοση της απόφασης ΣτΕ 884/2016:

- Ο νομικός προβληματισμός, αναφορικά με τον ουσιαστικό ή διαδικαστικό χαρακτήρα της διάταξης.

- Το ζήτημα της αναδρομικής της εφαρμογής, σε υποθέσεις προ της ισχύος του Ν. 3888/2010.

- Η τεκμηρίωση της υπάρξεως "προσαύξησης περιουσίας", δια της υπαγωγής στους κανόνες της έμμεσης απόδειξης. Ο τρόπος απόδειξης της προσαύξησης και η νομολογία του Σ.τ.Ε.

των Στυλιανού Παπαδημητρίου,

Δικηγόρου-Φορολογικού συμβούλου

και Κωνσταντίνου Μηλιαράκη,

Δικηγόρου, LLM, ΜΔΕ.

1. Εισαγωγική προσέγγιση. Ο προβληματισμός και η θέση της θεωρίας, αναφορικά με τον ουσιαστικό ή διαδικαστικό χαρακτήρα της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν.3888/2010, ζήτημα άμεσα συνυφασμένο με την αναδρομική εφαρμογή της

2. Το ζήτημα της αναδρομικής εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 3 του Ν.3888/2010, με βάση τη διαμορφωθείσα, προς της απόφασης ΣτΕ 884/2016 νομολογία

3. Γενική επισκόπηση της απόφασης ΣτΕ 884/2016 - Ειδικά ο χαρακτήρας της υπό κρίση διάταξης ως διαδικαστικής και η αναδρομική της εφαρμογή σε υποθέσεις προ της ισχύος της