Μαυρίδης 1612

Υπόλογοι διαχειριστές χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής

 

του Στυλιανού Δ. Μαυρίδη,

νομικού, Δ.Ν.

 

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΙΙ. Έννοια Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις έκδοσης Χ.Ε.Π.

ΙV. Υποχρεώσεις υπολόγου Χ.Ε.Π. – δημοσιολογιστική ευθύνη

V. Διαδικασία κατασταλτικού ελέγχου επί Χ.Ε.Π.

VI. Μέσα άμυνας κατά της καταλογιστικής πράξης

VIΙ. Αρμοδιότητα καταλογισμού υπολόγου Χ.Ε.Π.

VIII. Συμπερασματικές παρατηρήσεις