Οι τελευταίες τροπολογίες στο νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής

  0ι τελευταίες τροπολογίες στο νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής

Αυστηροποιείται περαιτέρω το πλαίσιο ποινών για τους επίορκους εφοριακούς και των κυρώσεων για υποθέσεις λαθρεμπορίας και επεκτείνεται η πρόβλεψη των αυστηρών ποινών και για τα υφιστάμενα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο με μια σειρά από διορθώσεις και τροποποιήσεις που επιφέρει το υπουργείο Οικονομικών στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Στις τελευταίες ρυθμίσεις περιλαμβάνεται και διάταξη που προβλέπει τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών σε όλα τα υπουργεία, προκειμένου να παρακολουθούνται οι δαπάνες τους σε εφαρμογή σχετικής δέσμευσης προβλέπεται στο μνημόνιο.

Ειδικότερα με τις τελευταίες τροποποιήσεις προβλέπονται μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

  •  Επεκτείνονται οι ποινικές ρυθμίσεις για τα ληξιπρόθεσμα χρέη και στα ήδη υφιστάμενα ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 37 δις.
  • Οι ποινικές ρυθμίσεις για τις μετατροπές των ποινών και την αναστολή τους επεκτείνονται επίσης στα ληξιπρόθεσμα χρέη και στα αδικήματα λαθρεμπορίας.
  • Αυστηροποιείται η ποινή στο αδίκημα της λαθρεμπορίας και εξομοιώνεται με την ποινή στο κακούργημα της μη απόδοσης Φ.Π.Α. ήτοι θα προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 5 έως 20 χρόνια.
  • Εξομαλύνονται οι ρυθμίσεις για το φόρο, που καταβάλλεται για τα μερίσματα, ώστε οι μερισματούχοι ελληνικών εταιρειών να μην περιέρχονται σε δυσμενέστερη θέση σε σχέση με τους μερισματούχους αλλοδαπών εταιρειών.
  • Τροποποιείται η ρύθμιση για τη φορολόγηση των αμοιβών των δικηγόρων, με προκαταβολή φόρου 15% επί των αποδείξεων που εκδίδουν, τον οποίο αποδίδουν οι ίδιοι στις Δ.Ο.Υ. και επομένως δεν θα αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος στην περίπτωση που ενεργείται παρακράτηση φόρου. Το Φεβρουάριο κάθε έτους ο δικηγόρος θα υποβάλει στη Δ.Ο.Υ. κατάσταση των συμβάσεων έμμισθης εντολής που έχει συνάψει κατά το προηγούμενο έτος.
  • Καταργείται η Δημόσια Επιχείρηση Κινητών Αξιών (ΔΕΚΑ) και προβλέπονται ευνοϊκοί όροι για τη ρύθμιση των δανείων που έχουν πάρει οι Δήμοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.