Αληφαντής 1600

Οι νέες διατάξεις για τους Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές και τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Παρουσίαση και ερμηνεία

του Γεωργίου Στ. Αληφαντή,

διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Μέρος πρώτο

Η νομοθεσία των Ορκωτών Λογιστών Ελεγκτών

1. Η ίδρυση και η εξέλιξη του ελεγκτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα

2. O νόμος 4449/2017. Η νέα νομοθεσία για το επάγγελμα των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

3. Οι σημαντικότερες από τις διατάξεις του Ν. 4449/2017

3.1. Τροποποιήσεις βασικών ορισμών

3.1.1. Επαναφορά του όρου «ορκωτός ελεγκτής λογιστής» ή «ελεγκτική εταιρεία»

3.1.2. Ο νέος όρος «υποχρεωτικός έλεγχος»

3.2. Χρονικό διάστημα που μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

3.3. Χορήγηση άδειας στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές

3.4. Χορήγηση επαγγελματικής άδειας σε ελεγκτική εταιρεία

3.5. Χορήγηση άδειας σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές από άλλα κράτη - μέλη

3.6. Επαγγελματική δεοντολογία, ανεξαρτησία αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και επαγγελματικό απόρρητο

3.7. Αντικείμενο του υποχρεωτικού ελέγχου

3.8. Υποχρεωτικοί έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων

3.9. Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Μέρος δεύτερο

Η νομοθεσία για τον υποχρεωτικό έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

4. Η νομοθεσία για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

5. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες από 1η Ιανουαρίου 2016 και μετά υπάγονται σε υποχρεωτικό έλεγχο από ένα ή περισσότερους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές ή Ελεγκτικές εταιρείες

5.1. Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων

5.1.1. Έννοια μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων

5.1.2. Υποχρέωση για έλεγχο

5.2. Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

5.2.1. Έννοια ομίλων

5.2.2. Υποχρέωση για έλεγχο

5.3. Ατομικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις - χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων οι οποίες χαρακτηρίζονται

ως δημοσίου ενδιαφέροντος

Μέρος τρίτο

Η νομοθεσία για τη δημόσια εποπτεία των ορκωτών ελεγκτών λογιστών