Μάλλιου 1685

Από την εποχή της Τουρκοκρατίας στην Επανάσταση του 1821 και τη θεμελίωση του νεότερου ελληνικού κράτους

Μια διαχρονική ματιά στη φορολογική νομοθεσία

επιμέλεια Ασπασίας Μάλλιου,

δικηγόρου ΜΔΕ, οικονομολόγου

 

των Νεφέλης Σιανίδου, δικηγόρου LL.M.

Χριστίνας Κυργιαλάνη, ασκ. δικηγόρου

Μαρίας Ελένης Ντελέκου, ασκ. δικηγόρου

Πρόλογος

Κεφάλαιο Ι: Το φορολογικό σύστημα στην εποχή Τουρκοκρατίας

Α. Έκτακτοι φόροι

Β. Τακτικοί φόροι

Β.1 Παιδομάζωμα

Β.2 Τελωνειακά τέλη

Β.3 Κεφαλικός φόρος (χαράτσι)

Β.4 Φορολογία της δεκάτης

Κεφάλαιο ΙΙ: Χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος, κατά την περίοδο της Επανάστασης (1821 – 1828)

Α. Φορολογία της δεκάτης (άμεση φορολογία καρπού)

Β. Φορολογία επί των σύκων και συκαμίνων (άμεση φορολογία καρπού)

Γ. Εκμίσθωση αμπελώνων - φορολογία της σταφίδας (άμεση φορολογία καρπού)

Δ. Φόροι επί των εκδιδομένων αστυνομικών εγγράφων (φορολογία επί εγγράφου)

Ε. Τελωνειακοί Δασμοί

Κεφάλαιο ΙΙΙ: Φορολογία την εποχή του Ιωάννη Καποδίστρια και του Βασιλιά Όθωνα, (1829-1862)

Α. Φορολογία, κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Ιωάννη Καποδίστρια (1829-1831)

Β. Το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα, κατά την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα (1832-1862)

Κεφάλαιο IV: Λογιστική απεικόνιση και φορολογικά στοιχεία – Ο θεσμός των φοροενοικιαστών, ως μέθοδος συλλογής φόρων

Α. Λογιστική απεικόνιση και φορολογικά στοιχεία

Β Ο θεσμός των φοροενοικιαστών ως μέθοδος συλλογής φόρων

Καταληκτικές παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία