Φινοκαλιώτης 1609 - 1610

Το φορολογητέο εισόδημα από μεταβίβαση ακινήτου – επιχειρηματική δραστηριότητα και υπεραξία

 

 

του Δημήτρη Φινοκαλιώτη,

δικηγόρου ΜΔΕ, υπ. ΔΝ

 

Ι. Εισαγωγή

ΙΙ. Η μεταβίβαση ακινήτων με σκοπό το κέρδος

Ι. Εφαρμοστέες διατάξεις

ΙΙ. Ο σκοπός επίτευξης κέρδους ως προϋπόθεση επιβολής φόρου εισοδήματος

ΙΙΙ. Συγκριτική επισκόπηση των διατάξεων

IV. Ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος

III. Η φορολογητέα υπεραξία από μεταβίβαση ακινήτου

I. Εισαγωγή

II. Υπαγόμενες περιπτώσεις

III. Τρόπος υπολογισμού του φόρου υπεραξίας

IV. Χρόνος κτήσης

IV. Συμπεράσματα