Αλυφαντής 1619

Οι συγχωνεύσεις των εμπορικών εταιρειών

του Γεωργίου Στ. Αληφαντή,

διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

1. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας

2. Συγχώνευση δι’ εξαγοράς

2.1. Γενικά

2.2. Έννοια του Goodwill

2.3. Η λογιστική του Goodwill κατά την εξαγορά ολόκληρης επιχείρησης ή ολόκληρου κλάδου ή τμήματος ή υποκαταστήματος

3. Συγχώνευση με απορρόφηση άλλης επιχείρησης

4. Συγχώνευση με απορρόφηση άλλης επιχείρησης. Η απορροφώσα κατέχει μετοχές ή εταιρικά μερίδια της απορροφούμενης. Δημιουργία Goodwill κατά την απορρόφηση

5. Συγχώνευση δι’ απορροφήσεως. Η απορροφούμενη κατέχει μετοχές της απορροφώσας. Από την εκτίμηση των εμπειρογνωμώνων δεν προέκυψαν διαφορές στις λογιστικές αξίες των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων

6. Ποια είναι η τύχη μετά την απορρόφηση των εις χείρας της απορροφούμενης μετοχών της

7. Μετασχηματισμός Ν. 2166/1993. Η απορρoφούμενη κατέχει μετοχές της απορροφώσας. Τύχη των ίδιων μετοχών μετά την ακύρωση