Σιανίδου 1654

Ζητήματα Φορολόγησης Πραγματικού Δικαιούχου Πληρωμών

της Νεφέλης Σιανίδου,

δικηγόρου LLM

Γενικές Παρατηρήσεις

Πρόσφατες Αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) αναφορικά με το ζήτημα του πραγματικού «δικαιούχου»

Σύντομη περίληψη των πραγματικών περιστατικών και του νομοθετικού πλαισίου

Ισχυρισμοί, κρίσεις και αποφάσεις του ΔΕΕ

Έννοια του "Τελικού Δικαιούχου" όπως αυτή προσδιορίζεται στο μοντέλο του ΟΟΣΑ

Τελικές παρατηρήσεις σχετικά με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων κατά της 4η και 5η Ευρωπαϊκή Οδηγία, όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Επιμέρους άρθρα της 4ης και την 5ης Ευρωπαϊκής Οδηγίας AML σχετικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων καταπιστευμάτων σύμφωνα με την 4η Οδηγία AML σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Η 5η Oδηγία AML και η επέκταση της πρόσβασης του κοινού στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Το μητρώο πραγματικών δικαιούχων καταπιστευμάτων, βάσει της 5ης Οδηγίας AML

Ο τελικός δικαιούχος ως ζήτημα στην Ελληνική νομοθεσία