Μάτσος 1667

Η ανατροπή της νομολογίας στην υπόθεση «Αθηναϊκή Ζυθοποιία», υπό το πρίσμα της υποχρέωσης προδικαστικής παραπομπής στο ΔΕΕ των υποθέσεων ευρωπαϊκού φορολογικού δικαίου

 

του Γεώργιου Ι. Μάτσου,

Δ.Ν., δικηγόρου

Α. Η υπόθεση «Αθηναϊκή Ζυθοποιία»

Β. Η μετέπειτα εξέλιξη της νομολογίας του ΔΕΚ/ΔΕΕ και η πρόσφατη εθνική νομολογική ανατροπή

Γ. Ρόλος του ΔΕΕ – Διαφοροποίηση από τα εθνικά ανώτατα δικαστήρια

Δ. Εφαρμοσιμότητα νομολογιακά διαμορφωθεισών εξαιρέσεων;

Ε. Πώς «θα αποφάσιζαν» εθνικά δικαστήρια άλλων κρατών μελών;

ΣΤ. Διαχρονικές διαπιστώσεις

Ζ. Πιθανές λύσεις