Αλυφαντής 1673

Συμβάσεις και αποδοχές μελών διοικητικού συμβουλίου και διευθυντών ανώνυμης εταιρείας βάσει του Ν. 4548/2018

του Γεωργίου Στ. Αληφαντή,

διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Εισαγωγή

1 Συμβάσεις της ανώνυμης εταιρείας με τα συνδεδεμένα πρόσωπα

1.1 H έννοια των συνδεδεμένων προσώπων

– Στενό μέλος οικογένειας (close family member)

1.2 Συμβάσεις με τα συνδεδεμένα πρόσωπα

– Προϋποθέσεις χορηγήσεως της άδειας

– Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης

– Συναλλαγές οι οποίες εξαιρούνται του άρθρου 99

– Συναλλαγές μεταξύ εταιρειών του ομίλου (ενδοεταιρικές συναλλαγές)

– Αρμόδιο εταιρικό όργανο

– Παράδειγμα

2 Πολιτική αποδοχών διοικητικών στελεχών (άρθρα 110 έως 112 Ν.4548/2018)

2.1 Ποιες ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται στην εφαρμογή πολιτικής αποδοχών

βα) Εάν τα άνω πρόσωπα είναι μέλη ανώνυμης εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

ββ) Σε εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά

2.2 Οι διατάξεις για την πολιτική αποδοχών

– Εναρμόνιση εθνικού δικαίου

– Σκοπός της πολιτικής αποδοχών

– Υποχρέωση θέσπισης πολιτικής αποδοχών

– Έγκριση από τη γενική συνέλευση

– Μεταβατικό διάστημα κατά το οποίο δεν υπάρχει πολιτική αποδοχών

– Η γενική συνέλευση δεν εγκρίνει την προτεινόμενη νέα πολιτική αποδοχών

– Δημοσιότητα της πολιτικής αποδοχών

– Προσωρινή παρέκκλιση από την εγκεκριμένη πολιτική αποδοχών