Φινοκαλιώτη 1675

Η αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων για φορολογικές οφειλές των νομικών προσώπων, μετά τη θέσπιση του Ν.4646/2019

 

της Κατερίνας Φινοκαλιώτη,

δικηγόρου, ΔΝ

Εισαγωγή

ΙΙ. Η ισχύουσα διάταξη

ΙΙΙ. Οι βασικές τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.4646/2019

IV. Οι προϋποθέσεις καθιέρωσης της αλληλέγγυας ευθύνης των διοικούντων νομικά πρόσωπα

α. Τα πρόσωπα που ευθύνονται αλληλέγγυα με την εταιρία

i. Η κτήση μίας εκ των περιοριστικά αναφερόμενων ιδιοτήτων

ii. Οι οφειλές κατέστησαν ληξιπρόθεσμες ή ανάγονται στη διάρκεια

της θητείας των ανωτέρω προσώπων

iii. Η ύπαρξη υπαιτιότητας

β. Το αντικείμενο της ευθύνης

V. Εφαρμογή των νέων διατάξεων σε παλαιές οφειλές

VI. Τελικές κρίσεις