Κοιλάτου 1679

Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) και από μετοχές στο πλαίσιο δωρεάν διάθεσής τους σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων, μετά τις πρόσφατες διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ με την εγκύκλιο με αριθμό Ε.2208/24.12.2020

της Μαρίας Κοιλάτου,

δικηγόρου, ΜΔΕ

 

1. Εισαγωγή

2. Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options)

2.1. Ποιο είναι το υποκείμενο του φόρου εισοδήματος;

2.2. Ποιο είναι το αντικείμενο του φόρου εισοδήματος;

2.3. Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος απόκτησης των δικαιωμάτων προαίρεσης για την επιμέτρηση του χρονικού διαστήματος του 24μηνου ή του 36μήνου;

2.4. Ποιος είναι ο κρίσιμος χρόνος της φορολογητέας ωφέλειας και πώς προσδιορίζεται η αγοραία αξία της παροχής;

2.5. Ποιος είναι ο χρόνος απόκτησης του εισοδήματος από μισθωτή εργασία (παροχή σε είδος);

2.6. Ποια είναι η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτάται από τη μεταβίβαση των μετοχών που αποκτώνται κατά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης, εφόσον αυτές μεταβιβαστούν μετά τη συμπλήρωση 24 ή 36 μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 42Α, παρ. 1, 2, 4, Ν.4172/2013);

2.7. Πώς προσδιορίζεται η φορολογητέα υπεραξία από την μεταβίβαση των μετοχών που αποκτώνται κατά την άσκηση δικαιωμάτων προαίρεσης;

2.8. Πώς φορολογείται η υπεραξία από την πώληση των μετοχών σε υψηλότερη αξία από αυτή που είχαν όταν αποκτήθηκαν (άρθρο 42, Ν.4172/2013);

2.9. Πώς προσδιορίζεται και φορολογείται η υπεραξία από την περαιτέρω μεταβίβαση των μετοχών (άρθρο 42, Ν.4172/2013);

2.10. Πώς αντιμετωπίζεται η προσδιορισθείσα ζημία κατά την πώληση των μετοχών (άρθρο 42, Ν.4172/2013);

2.11. Πώς παρακολουθούνται, για πληροφοριακούς σκοπούς της ΑΑΔΕ, τα ποσά που αντιστοιχούν στην αγοραία αξία των παροχών, έως την κατά περίπτωση φορολόγησή τους;

3. Δωρεάν μετοχές που διατίθενται στο πλαίσιο προγραμμάτων στα οποία τίθεται ως προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων στόχων ή επέλευση συγκεκριμένου γεγονότος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, παράγραφος 1 περίπτωση ιζ) και του άρθρου 42Α, παράγραφος 3 του Ν.4172/2013

3.1. Ποιο είναι το υποκείμενο του φόρου;

3.2. Ποιο είναι το αντικείμενο του φόρου;

3.3. Πώς προσδιορίζεται η φορολογητέα υπεραξία;

3.4. Πώς παρακολουθούνται, για πληροφοριακούς σκοπούς της ΑΑΔΕ, τα ποσά που αντιστοιχούν στην αξία των δωρεάν διατεθειμένων μετοχών, έως την κατά περίπτωση φορολόγησή τους;

4. Σχόλια - Προβληματισμοί