Παπαδημητρίου 1680

Διακανονισμός Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών. Παύση ή αδυναμία χρήσης του επενδυτικού αγαθού, εξαιτίας «περιστάσεων ανεξαρτήτων της βούλησης» του υποκείμενου του φόρου. Νομολογιακές και διοικητικές εξελίξεις – προτάσεις

των Στυλιανού Χρ. Παπαδημητρίου,

και Ανδρέα Γ. Κούκνη,

δικηγόρων

I. Διακανονισμός Φ.Π.Α. επενδυτικών αγαθών

II. Επενδυτικά αγαθά

III. Διακανονισμός εκπτώσεων

IV. Ο διακανονισμός εκπτώσεων λόγω παύσης χρησιμοποίησης ή μη θέσης σε χρήση του επενδυτικού αγαθού εντός της  προβλεπόμενης στο νόμο περιόδου (πενταετούς η δεκαετούς)

V. Η αρχή της ουδετερότητας του φόρου

VI. Παύση ή αδυναμία χρήσης του επενδυτικού αγαθού εξαιτίας «περιστάσεων ανεξαρτήτων της βούλησης» του υποκείμενου του φόρου

VII. Η ΣτΕ 1862/2019 επτ. και η ερμηνεία του αρ. 33 ΚΦΠΑ («περιστάσεις ανεξάρτητες της βούλησης)

VIII. Εγκύκλιος Ε΄ 2200/2019

ΙΧ. Η ΣτΕ 1111/2020 και η διευρυμένη ρυθμιστική εμβέλεια της έννοιας των «περιστάσεων ανεξαρτήτων της βουλήσεως» - πρωτεύον στοιχείο η «πρόθεση» του υποκειμένου να κάνει χρήση του επενδυτικού αγαθού

Χ. Η νεότερη κρίση του ΔΕΕ C 734/19 ITH Comercial Timişoara SRL

ΧΙ. Προτεινόμενος τρόπος υιοθέτησης της νεότερης νομολογίας από τη διοίκηση

ΧΙΙ. Συμπεράσματα