Αληφαντής 1591

Περί του αρνητικού φορολογικού αποτελέσματος (ή της φορολογικής ζημίας)

Οι αλλαγές του Ν.4172/2013 στη μεταφορά φορολογικών ζημιών

 

του Γεωργίου Στ. Αληφαντή,

διδάσκοντος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς,

τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

 

1. Φορολογητέο εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων

– Φορολογητέο εισόδημα

– Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων

– Φορολογητέο εισόδημα των νομικών προσώπων

2. Το αποτέλεσμα από την επιχειρηματική δραστηριότητα των επιχειρήσεων

– Το λογιστικό κέρδος

– Το φορολογικό κέρδος

– Οι φορολογικές ζημίες

3. Ζημία φυσικών προσώπων

– Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

– Δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας έχουν τα φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα αν τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο

– Ζημία που προκύπτει σε βάρος φυσικών προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα

- Ζημία από τη μεταβίβαση κεφαλαίου

– Ζημία από μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων όπου το κέρδος δεν υπόκειται

σε φορολογία

– Ζημία από επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης σε περίπτωση διαφοράς τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματος φυσικών προσώπων

4. Ζημία νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που είναι υποκείμενα φόρου του άρθρου 45 του Ν.4172/2013

– Λογιστικές ζημίες

– Φορολογικές ζημίες

– Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δεν χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και δεν διατηρούν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση

– Δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας έχουν τα νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα αν τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο

– Ζημία κοινωνίας και λοιπών υπόχρεων μη υπαγόμενων στο άρθρο 10 του προγενέστερου ΚΦΕ (Ν.2238/1994)

5. Οι αλλαγές του Ν.4172/2013 στη μεταφορά φορολογικών ζημιών

5.1. Δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε

– Μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία

– Αρχή έναρξης της πενταετίας

– Η μεταφορά της ζημίας ενεργείται με βάση τον τελευταίο υπάρχοντα νόμιμο τίτλο

6. Προϋποθέσεις μεταφοράς της φορολογικής ζημίας για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη

7. Απαγορεύσεις μεταφοράς της φορολογικής ζημίας

– Μεταβολή της άμεσης και έμμεσης ιδιοκτησίας

8. Απαλλασσόμενες της φορολογίας εισοδήματος δεν μπορούν να μεταφέρουν τη φορολογική ζημία

9. Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή

10. Τα νομικά πρόσωπα που εμφανίζουν συσσωρευμένες λογιστικές ζημίες

προηγούμενων χρήσεων δεν δύνανται να σχηματίσουν αφορολόγητο αποθεματικό

11. Φορολογική μεταχείριση ζημίας σε περίπτωση εκκαθάρισης